Wejść | Zarejestrować się
Kosz (0)

Warunki korzystania ze strony internetowej

WAŻNE INFORMACJE
Powinniście uważnie przeczytać następujące warunki. Wasz zakup lub wykorzystanie naszej produkcji oznacza, że przeczytaliście i zrozumieliście niniejsze warunki.
LICENCJE
U nas standardowa licencja na wszystkie szablony. Ona daje wam możliwość wykorzystywać każdy poszczególny wyrób na odrębnej stronie internetowej, należącej do was lub waszych klientów. Powinniście kupić ten sam szablon powtórnie w przypadku, jeżeli będziecie chceli wykorzystywać go w innych projektach.
OBRAZY
Wszystkie obrazy, wykorzystywane w naszych wyrobach, nie wymagają potrąceń przy sprzedaży (royalty) i są nieodłączną częścią naszych wyrobów. Licencja na standardowe wykorzystanie daje wam uprawnienia do wykorzystywania obrazów wyłącznie na podstawie otrzymanego szablonu. Możecie wykorzystywać obrazy przy stwarzaniu tylko jednego projektu. Każde rozpowszechnienie lub wykorzystanie poszczególnych części w innych projektach jest surowo zakazane.
WPROWADZANIE ZMIAN
Możecie wprowadzaś niezbędne zmiany do naszych wyrobów w celu ich dostosowywania do waszych potrzeb.
WYKORZYSTANIE NIELICENCYJNE
Nie możecie umieszczać jakiegokolwiek z naszych wyrobów w oryginale lub z wprowadzanymi zmianami na dyskietkach, płytach CD, stronach internetowych lub na każdych innych nośnikach informacji. Nie możecie także proponować ich rozpowszechnienie lub odprzedaż bez wstępnego pozwolenia na piśmie od naszej Spółki.
ODSTĄPIENIE UPRAWNIEŃ
Nie możecie wydawać sublicencje, delegować lub przekazywać otrzymane uprawnienia nikomu bez wstępnego pozwolenia na piśmie od od naszej Spółki.
POLITYKA ZWROTU
Przed dokonaniem każdego zakupu na naszej stronie internetowej powinniście rozumieć, że Spółka Upresentation.com proponuje niematerialne towary, które nie można zwrócić, dlatego one nie podlegają zwrotu po dostawie wyrobu. Prosimy przekonacie się, że uważnie zapoznaliście się z rozdziałem wybranego przez was szablonu i dostępnymi materiałami wyjściowymi dotyczącymi szablonu. Jedyny wyjątek, który dopuszczamy, to niezgodność wyrobu opisowi z naszej winy. Ostatecznym terminem na zgłoszenie zwrotu jest tydzień po dacie dostawy. Zwrot następuje po otrzymaniu podpisanej przez was odmowy od praw autorskich. Jest to obowiązkowym warunkiem dokonania zwrotu.
PRAWA DO WŁASNOŚCI
Nie otrzymujecie prawa do własności intelektualnej lub ekskluzywności posiadania jakiegokolwiek z naszych wyrobów, oryginalnych lub modyfikowanych. Wszystkie wyroby są własnością niezależnych dostawców kontentu. Nasze wyroby są dostarczane w takiej postaci, w jakiej istnieją, bez żadnych gwarancji, jawnych lub rozumianych. W żadnych okolicznościach nasza spółka i jej przedstawiciele nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek stratę łącznie, lecz nie ograniczając się, z bezpośrednimi, pośrednimi, specjalnymi, karnymi, przypadkowymi lub innymi stratami, powstającymi z powodu wykorzystania lub niemożliwości wykorzystania naszej produkcji.
KONTROLA OSZUSTWA
Kupienie może być skierowane na ręczną kontrolę oszustwa na okres 10-30 minut, jak również może być wstrzymane na większy okres czasu w celu bardziej starannego badania. Kontrola oszustwa odbywa się z powodu zwiększającej się ilości nielegalnych operacji, przeprowadzanych przez osoby, które nie są realnymi posiadaczami kart kredytowych wykorzystywanych do opłaty.
USŁUGI OSÓB TRZECICH
Spółka Upresentation.com może korzystać z usług osób trzecich dla świadczenia pewnych usług dostępnych przez stronę internetową. Spółka Upresentation.com nie kontroluje usługi świadczone przez osoby trzecie, potwierdzacie, że nasza Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wasze korzystanie z takich serwisów. Osoby trzecie mogą mieć swoje własne użytkownicze i licencyjne porozumienia. Zgadzacie się przestrzegać ich przepisy i porozumienia w ten sposób, jak i niniejsze. Jeżeli jakikolwiek warunek lub porozumienie przeczą warunkom Spółki Upresentation.com, powinniście przestrzegać warunki i porozumienia Spółki Upresentation.com.
USTAWODAWSTWO I JURYSDYKCJA
Wchodząc na tę stronę internetową zgadzacie się, że wszystkie pytania, dotyczące waszego dostępu i wykorzystania z niniejszej strony internetowej i/lub jej wyrobów, są regulowane ustawami i statutami stanu Floryda, bez uwzględnienia zasad prawa kolizyjnego. Strony rezygnują z Konwencji ONZ o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów. Jesteście także zgodni oraz tym samym rozumiecie ekskluzywną jurysdykcję personalną i miejsce rozpraw sądowych sądów państwowych i federalnych w Broward County, stan Floryda, odnośnie każdego pytania dotyczącego waszego dostępu lub wykorzystania niniejszej strony internetowej i/lub jej wyrobów.
Nasza Spółka pozostawia za sobą prawo zmieniać niniejsze Warunki Wykorzystania bez wstępnego powiadomienia.
Zadać każde uściślające pytanie możecie przez nasz żywy czat przechodząc do odsyłacza live-chat.